Veilig sportklimaat

Vertrouwenscontactpersoon

VOLEVO heeft twee vertrouwenscontactpersonen die aangesproken kunnen worden door leden die op vertrouwelijke basis signalen willen afgeven over zaken die gaan over veiligheid voor alle leden binnen de vereniging.

De vertrouwenscontactpersonen zijn:

 • Hendrik S. (06-2362 2623, mail)
 • Maria L. (06-2270 8779, mail)

De vertrouwenscontactpersoon:

 1. wordt door het bestuur en met goedkeuring van de ALV benoemd;
 2. functioneert volledig onafhankelijk;
 3. behandelt de hem/haar toevertrouwde kwestie in beginsel vertrouwelijk;
 4. kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur;
 5. luistert naar klachten en problemen;
 6. gaat na of bemiddeling of informele afhandeling van de klacht wenselijk en mogelijk is;
 7. bepaalt in samenspraak met de klager de te ondernemen stappen;
 8. verwijst indien nodig naar (professionele) hulpverlening en/of de vertrouwenscontactpersoon van de NeVoBo;
 9. ondersteunt de klager bij het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag of bij het doen van aangifte bij de politie;
 10. verleent nazorg;
 11. handelt in beginsel niet zonder toestemming van de melder;
 12. heeft kennis van en werkt zoveel mogelijk volgens het protocol voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP) van het NOC-NSF;
 13. registreert de meldingen;
 14. kan bemiddelen in geval van niet-technische kwesties in of rond een team.

terug naar Veilig Sportklimaat