Uitnodiging aan alle leden van VOLEVO voor de Algemene Ledenvergadering

Datum: 6 juli 2022, 20:00 uur, BeaBeach, Beatrixlaan te Den Haag (naast tramhalte Beatrixlaan)

Agenda

1. Opening en vaststelling aanwezigen ingekomen mededelingen
2. Vaststellen verslag vorige ALV
3. Begroting seizoen 2022-2023
4. Aftredende en eventueel nieuwe bestuursleden. Secretaris Geert de Haan en bestuurslid volleybal treden af en stellen zich niet opnieuw verkiesbaar.
5. Rondvraag
6. Sluiting

Ter informatie: de ALV zal gehouden worden tijdens de bbq voor de VOLEVO-vrijwilligers.