Plan van aanpak

Aanleiding

 
In het verleden heeft er binnen de volleybalvereniging Haaglanden Voorburg een ‘Club van 100’ bestaan. Leden van deze club stortten elk jaar een bedrag van fl. 100,-. Op dit moment is er echter van deze club niet veel meer te zien. Echter door de bezuinigingen van de gemeente op de subsidies aangaande het aantal jeugdleden, zijn er steeds minder middelen beschikbaar om bepaalde zaken binnen de vereniging goed te regelen en op te zetten. De jeugdafdeling is hier een voorbeeld van. Zeker bij sport geldt: ‘de jeugd is de toekomst’. De jeugdafdeling van Haaglanden Voorburg vormt een belangrijk onderdeel van de vereniging. Het is daarom belangrijk hier aandacht aan te besteden. De jeugdafdeling zal zowel binnen de vereniging als daarbuiten een positieve uitstraling moeten krijgen. Dit kan worden bereikt door de jeugdafdeling te professionaliseren, zodat talenten zich binnen de vereniging kunnen ontwikkelen en aansluiting kunnen vinden bij de topteams van de senioren. Verder is een brede opzet van de afdeling van belang, waardoor op alle niveaus volleybal wordt aangeboden bij Haaglanden Voorburg. Ten slotte is het belangrijk dat de jeugdleden zich thuis voelen bij Haaglanden Voorburg en het daar naar hun zin hebben. Om bovenstaande te realiseren is geld nodig. Daarom is het idee ontstaan om een ‘Club van 50’ op te richten. Leden van deze club doneren elk jaar een bedrag van € 50,- aan de vereniging waarmee de aandacht voor de jeugd geïntensiveerd kan worden en plannen ten uitvoer gebracht kunnen worden.

Doel

 
Mensen die Haaglanden Voorburg een warm hart toedragen € 50,- per jaar te laten doneren om zodoende de jeugdafdeling van Haaglanden Voorburg breder op te zetten en te professionaliseren.

Belangrijk is om aan te geven waar het geld concreet voor zal worden gebruikt. Hieronder worden een aantal punten besproken die van groot belang zijn om de bredere opzet, de onderlinge samenhang en de professionalisering van de jeugdafdeling van Haaglanden Voorburg in gang te zetten. Voor deze zaken gaat de ‘Club van 50’ zich sterk maken. Zoals in de aanleiding reeds aangegeven, is de positie die de jeugdafdeling van Haaglanden Voorburg zowel binnen de vereniging als daarbuiten van belang. Een goede en positieve uitstraling van Haaglanden Voorburg naar buiten toe, is een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit van de jeugdafdeling van Haaglanden.

Concrete actiepunten waar de ‘Club van 50’ zich gaat inzetten

 
Intern

Aantrekken van gediplomeerde trainer(s)

 
Gediplomeerde trainers zullen zich extra richten op de talenten binnen de vereniging en hen helpen bij hun verdere volleybalontwikkeling

Zaalruimte voor extra trainingen

 
Extra ruimte is nodig om extra trainingen voor jeugdteams mogelijk te maken.

Deelname aan (landelijke) jeugdtoernooien

 
Hierbij gaat het onder andere om inschrijfgelden en reiskosten. Voor de topteams moet worden gekeken welke landelijke toernooien in aanmerking komen (denk b.v. aan Dynamo-toernooi).

Organisatie Haaglanden Voorburg-jeugdtoernooi

 
Onder het Haaglanden Voorburg-jeugdtoernooi wordt verstaan het organiseren van een groot toernooi in Essesteijn waarbij VISADE Voorburg-jeugdteams uitkomen tegen teams van andere verenigingen, elk team op zijn eigen niveau.

Live kijken naar eredivisiewedstrijden

 
Door het huren van een bus worden de jeugdleden van Haaglanden Voorburg in staat gesteld, te kijken naar wedstrijden op het hoogste niveau.

Ondersteuning en verdere opzet van de mini’s (zaal, toernooien)

 
De minigroep bij Haaglanden Voorburg groeit al jaren. Hier moet ruimte voor zijn. Tevens zal onze mini-afdeling in de toekomst in de regio mee moeten gaan tellen en een goede basis moeten gaan vormen voor de jeugdteams. Extra geld maakt deelname aan (meer) toernooien mogelijk.

Jeugdkamp

 
De onderlinge band en de sfeer tussen de jeugdleden van Haaglanden Voorburg is belangrijk voor het enthousiasme en de ontwikkeling van de jeugdafdeling binnen de vereniging. Het jaarlijks terugkerende kamp levert hieraan een grote bijdrage.

Extern

 
Organisatie van schooltoernooien in Essesteijn VISADE Voorburg zal moeten gaan bekijken op welke manier zij een rol in de regio kan gaan spelen. Nagedacht kan worden over toernooien met schoolteams uit de regio. Op dergelijke toernooien wordt aandacht gevraagd voor de volleybalsport en kan Haaglanden Voorburg meer voor het voetlicht komen bij jongeren.

Clinics geven op basisscholen (via NeVoBo of eigen [bekende] mensen?

 
Door het organiseren van clinics worden kinderen bewust en enthousiast gemaakt voor de volleybalsport. De NeVoBo zet mensen in om deze clinics voor een volleybalvereniging te geven. Deze clinics hebben vaak nieuwe leden tot gevolg.

Doelstelling

 
Voor juni 2008 zoveel mogelijk leden toevoegen aan de ‘Club van 50’ om in het seizoen 2008-2009 invulling geven aan de bredere opzet en professionalisering van de jeugdafdeling van Haaglanden Voorburg.

Opzet

 
In de komende periode zullen personen waarvan verwacht wordt dat zij een warm hart dragen voor Haaglanden Voorburg, te denken valt daarbij aan senior-verenigingsleden en de ouders van jeugdleden, persoonlijk worden benaderd.